Cinsel Taciz Suçu, Şartları Ve Cezası 2024

Cinsel taciz suçlarında fail aynı mağdura karşı farklı zaman aralıklarında bu suçu işlerse zincirleme suç kapsamına girecek ve cezası arttırılacaktır. TCK madde 43/1’de aynı mağdura karşı işlenen zincirleme suçlardan TCK madde 43/2’de farklı mağdurlara karşı işlenen zincirleme suçlardan bahsedilmiştir. Aynı kişiye karşı farklı zamanlarda işlenen cinsel taciz suçlarında ve birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenen cinsel taciz suçlarında zincirleme suç hükümlerine göre cezası arttırılır.

El kol hareketleri yaparak mağdurun telefon numarasını istemek cinsel taciz suçu oluşturmaz. Adlı kadın, geçen yıl Kepez Devlet Hastanesi Gastroenteroloji bölümünde uzman doktor olarak 5 yıldır görev yapan Ahmet Taner C.’ye muayene oldu. T.A., muayene sırasında doktor Ahmet Taner C.’nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla önce Kepez Devlet Hastanesi yönetimine şikayetçi oldu, ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılığın durumu Sağlık Bakanlığı’na aktarmasının ardından Doktor Ahmet Taner C.’nin hakkında soruşturma başlatıldı.

Cinsel Taciz Suçu Cezasının Ertelenmesi veya Adli Para Cezasına Çevrilmesi

15 yaşını doldurmamış bir çocukla atanan kanuni temsilcisinin iradesi çelişiyorsa, kanuni temsilcinin iradesi dikkate alınacaktır. Kişi şikâyetinden sonradan vazgeçebilir ancak aynı olay için tekrardan şikayette bulunamaz. Eğer bu fiilin mağduru çocuksa altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Fakat teşhirin cinsel taciz kapsamında değerlendirilmesi için doğrudan mağdura yönelmiş olması gerektiği unutulmamalıdır. Belli bir kişi hedef alınmadan yapılan teşhirler hayasızca hareket suçunu oluşturmaktadır. Yazımızın ilerleyen kısımlarında iki suç arasındaki farka da değinilmiştir.

 • Cinsel taciz suçu da cinsel saldırı suçu gibi mağduru sarsabilecek etkiye sahiptir.
 • Cinsel taciz, cinsel yönden, ahlâk temizliğine aykırı olarak mağdurun rahatsız edilmesinden ibarettir.
 • 12 yaşından küçük çocuklar ve 12 ile 15 yaş arasında olan ancak işlediği fiilin hukuki boyutunu idrak edebilecek seviyede olmayan çocuklara ceza verilmez fakat güvenlik tedbiri uygulanır.
 • Yine aynı fıkrada taciz suçu sebebiyle mağdur işi bırakmak, okulunu bırakmak ve ailesinden ayrılmak zorunda kalmışsa verilecek hapis cezasının bir yıldan az olmamasına karar verilmiştir.
 • Fakat dava zamanaşımı süresinin 8 yıl olması nedeniyle 8 yıllık sürede, suç teşkil eden fiil nedeniyle cezai sürecin işlemiş olması gerekir.

Bu eylemler TCK madde 225 kapsamında “hayasızca hareket” ve TCK madde 226’da yer alan “müstehcenlik” suçları ile benzerlik gösterebilir. Ancak temel fark, cinsel tacizin hedef alınan belirli bir kişiye yönelik olması ve mağdura karşı kişisel bir saldırı niteliği taşımasıdır. Suçun sadece posta veya elektronik haberleşme araçlarıyla işlenmesi tek başına yeterli değildir. Aynı zamanda bu araçların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesidir.

Cinsel Taciz Suçunun Nitelikli Halleri Nelerdir?

Türk Ceza Kanununa göre, bir kişiye sosyal medyadan cinsel içerikli mesaj atmanın cezası ağırdır. Sosyal medyadan taciz, mağdurun özel hayatına müdahale ve onu rahatsız etme şeklinde gerçekleşebilir. Türkiye’deki mevcut yasalara göre, bu tür bir suçun net cezası ise şu şekildedir.

Tanık beyanı, tutarlı ve inandırıcı olduğunda, cinsel taciz olayının gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesinde etkili bir kanıt olarak kullanılabilir. Ancak tanık ifadesi tek başına yeterli olmayabilir; bu nedenle diğer delillerle birlikte kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Örneğin mağdura gönderilen cinsel taciz niteliğinde ibareler içeren mektubun ya da fotoğrafların, mağdura ulaşmadan el konulması halinde teşebbüsten bahsedilir. Cinsel taciz suçu, genel olarak uzlaştırma kapsamında olan suçlardan değildir. Sosyal medya (instagram, facebook, twitter vs.) veya internetten işlenen cinsel taciz suçu da uzlaştırma kapsamında değildir.

İftira Atılan Cinsel Taciz Suçu İçin Ne Yapmalı?

Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçları gündeme gelebilecektir. Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için, kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu üzerinde de durulmalıdır. Bahsedilen düzenleme gereği basit cinsel saldırı olarak ele alınan suçlarda suç duyurusunda bulunulması esası vardır. Mağdurun suç duyurusunda bulunması ve dava açılmasını talep etmesi gerekir. Soruşturmaya yer olduğuna karar veren hakimin 2 veya 5 yıl hapis cezası kapsamında davayı açması beklenir. Basit cinsel saldırı olarak kalması halinde durum buyken nitelikli olduğunda süreç farklı işletilir.

 • Eğer bu tür bir temas gerçekleşirse, o zaman olay cinsel saldırı suçu olarak değerlendirilir.
 • Fail erkek ya da kadın olabilir; en önemli unsur, mağdurun rızasının dışında cinsel özellikli davranışlar sergilenmesidir.
 • Bu ilke uyarınca, suçtan sonra yürürlüğe giren ve fail lehine hükümler içeren kanun, hükümde ve infaz aşamasında dikkate alınmalıdır.
 • Cinsel taciz suçu, mağdurun kişilik haklarına ciddi bir şekilde saldırı oluşturmakta ve toplum düzenini bozucu etkilere sahip bir suçtur.
 • Eğer mağdur şikayetçi olmaz veya şikayetten vazgeçerse, yargılama süreci düşme kararı ile sonlanabilir.

Cinsel taciz suçlamaları ciddiye alınmalı ve mağdurların hakları korunmalıdır. Mağdur tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatılır. Savcılık, delillerin toplanması ve suçun işlendiğine dair kanaat oluşması halinde, kovuşturma aşamasına geçer. Mahkeme, delilleri değerlendirerek sanığın suçlu olup olmadığına karar verir. Cinsel taciz suçu, bireylerin cinsel dokunulmazlığını koruma altına alan ciddi bir suçtur ve Türk Ceza Kanununda net bir şekilde tanımlanmıştır. Suçun soruşturulması ve kovuşturulması yalnızca mağdurun şikayeti ile mümkün olup, mağdurun şikayet hakkı kanunun temel bir parçasıdır.

Cinsel Taciz Suçunun Özel Görünüş Biçimleri Nelerdir?

Bu tür suçlar, sadece bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de ciddi travmalara ve zararlara yol açabilir. Bu sebeple, cinsel taciz suçlarına karşı etkin bir hukuki mücadele ve bilinçlendirme çalışmalarının önemi büyüktür. Özellikle, cinsel tacizin dijital platformlarda ve mesaj yoluyla gerçekleşmesinin, suçun mahiyetini değiştirmeyeceğinin altını çizmek gerekir. İnternet ve mobil iletişim teknolojilerinin yaygınlığı, bu tür suçların da daha görünür hale gelmesine neden olmuştur. Vücuda temas olması halinde söz konusu eylem “CİNSEL İSTİSMAR veya CİNSEL SALDIRI” suçunun gerçekleşmesine sebebiyet verir.

 • Cinsel saldırı suçu, TCK madde 102 de düzenleme alanı bulmuş olup, 18 yaşını tamamlamış kişilere karşı bedeni temasta bulunmak suretiyle cinsel saldırı gerçekleştirilmesiyle cinsel saldırı suçu meydana gelir.
 • Yani aşağıda anlatılacak durumlarda faile verilecek ceza daha fazla olacaktır.
 • Anne, kabin alanına giderek aralık perdeden cinsel organıyla oynamaya devam eden Firouzian’ı görünce çığlık atarak reyon görevlileri ve güvenlikleri çağırdı.
 • Bu nüfuza dayalı suistimali caydırmak amacıyla, failin bu kişilerden olması durumunda TCK 105/2-b’de ceza artırımı düzenlenmiştir.
 • Ancak cinsel taciz suçunu oluşturan davranışlar da sergilenmişse cinsel tacizden de ceza verilir.

Suçun manevi unsurunda suçun kasten veya taksirle işlendiği ile ilgileniriz. Cinsel taciz suçunda müdafiinin dosya inceleme yetkisi kısıtlanamaz. Çünkü dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması kanunda numerus clauses yani sınırlı sayıda belirtilmiştir.

Bu işbirliği, suçların önlenmesinde ve mağdurların korunmasında hayati önem taşıyabilir. Türkiye Noterler Birliği, teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak Cinsel Taciz Suçu gibi suçlarla ilgili internet üzerindeki kanıt toplama süreçlerini kolaylaştıran yeni bir hizmet sunmaktadır. E-Tespit hizmeti sayesinde, internette herhangi bir web sayfası veya sosyal medya hesabında bulunan ve cinsel taciz suçuyla ilgili kanıt niteliğinde olabilecek veri veya bilgiler URL bazlı tarama yaparak tespit edilebilmektedir.

Somut olayın şartlarına göre özel bir değerlendirme yapılmalıdır. Tarafların ikili ilişkisine ve söylenme tarzına bakıldığında, söylenenlerin suç oluşturmadığı kanaatine varılabilir. Cinsel taciz suçu oluşturan davranışlar, mağdurun vücuduna temasta bulunmamak şartıyla ani veya devamlılık arz edecek nitelikle gerçekleşmektedir. Fıkrası; “… Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir”, 154.

Örneğin https://www.roscasaresbasket.com/ aynı mağdura karşı aynı gün içinde farklı saatlerde mesaj atması, tek eylem olarak değerlendirilir bu nedenle zincirleme suç hükümleri uygulanmaz. Fakat iki gün arayla ya da birkaç ay sonra meydana gelen mesaj atma eyleminde, her hareket ayrı değerlendirilir ve zincirleme suç hükümleri uygulanır. Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir.

0903309989